Posts

Lenovo

Lenovo ra mắt dòng máy tính X1 tại Việt Nam

Dòng s?n ph?m X1 c?a Lenovo g?m có 4 m?u, bao g?m máy tính xách tay, tablet và máy ?? bàn v?i c?u hình ???c làm theo yêu c?u c?a ng??i dùng.

ThinkPad X1 Tablet là dòng máy tính b?ng c?u hình m?nh nh?t c?a Lenovo, ???c trang b? chip x? lý Intel Core M7, b? nh? RAM t?i ?a 16 GB, ? c?ng SSD t?i ?a 1 TB. Màn hình kích th??c 12 inch ?? phân gi?i Full HD ho?c 2K.

Máy có kh? n?ng g?n thêm các module giúp t?ng th?i l??ng pin ho?c module tích h?p máy chi?u pico ?i kèm c?ng HDMI. Bàn phím ThinkPad ?i kèm có kích th??c chu?n v?i nút TrackPoint ??c tr?ng c?a dòng này.

lenovo-ra-mat-dong-may-tinh-x1-tai-viet-nam

Lenovo ra m?t dòng s?n ph?m ThinkPad X1 t?i Vi?t Nam

Máy tính xách tay ThinkPad X1 Yoga r?t m?ng, ch? 16,8 mm và n?ng 1,27kg. ?ây c?ng là dòng máy tính xách tay có th? chuy?n ??i ??u tiên trên th? gi?i s? d?ng tùy ch?n màn hình Oled c?a Samsung. Bàn phím ki?u Lift&Lock cho phép khoá các phím khi ? ch? ?? máy tính b?ng.

X1 Yoga còn ?i kèm v?i m?t bút c?m ?ng cho phép ng??i dùng ?ánh d?u ho?c ghi chú thích tr?c ti?p trên các trang web s? d?ng trình duy?t Microsoft Edge. Bút c?m ?ng ???c b? trí ??t và s?c bên trong thi?t b? ?? tránh tr??ng h?p th?t l?c.

N?i b?t nh?t l?n này là ThinkPad X1 Carbon, chi?c ultrabook 14 inch nh? nh?t th? gi?i v?i tr?ng l??ng ch? 1,18 kg. Laptop này có th? s?c ???c 80% pin ch? trong vòng 30 phút và ho?t ??ng liên t?c ???c 6,3 ti?ng khi ??y pin. Thinkpad X1 Carbon ???c trang b? ? c?ng Samsung M.2 NVMe SSD có dung l??ng lên t?i 1TB, t?c ?? nhanh g?p 5 l?n m?t ? c?ng SATA SSD tiêu chu?n. Laptop này còn s? d?ng modem Qualcomm Snapdragon X7 LTE cùng h? tr? 4G LTE Advanced Carrier Aggregation, cho phép t?c ?? t?i v? t?i 300 Mb/giây và m?t Dock k?t n?i không dây WiGig. Bên c?nh ?ó, ??u ??c vân tay c?m ?ng Touch Fingerprint và chip b?o m?t Trusted Platform Module giúp t?ng c??ng b?o m?t.

Cu?i cùng là máy tính ?? bàn t?t c? trong m?t ThinkCentre X1 có khung máy siêu m?ng ch? 11mm. Màn hình 23,8 inch ???c trang b? công ngh? ch?ng loá cho góc nhìn r?ng. Máy d??c thi?t k? nh?m ch?ng b?i b?n tích t?, m?t nguyên nhân ph? bi?n khi?n các máy tính ?? bàn hay g?p l?i ph?n c?ng, và ?ã ???c ki?m ??nh trong m?t phòng ki?m th? v? b?i b?n trong th?i gian lên t?i 8 gi?, t??ng ???ng kho?ng 10 n?m trong m?t môi tr??ng v?n phòng doanh nghi?p.

Các s?n ph?m thu?c dòng X1 s? bán theo c?u hình yêu c?u nên giá bán khác nhau cho t?ng s?n ph?m.

Thumualaptop24h.net- Chuyên thu mua laptop c?

verse().join(“”))