Posts

phong-vien

Các sản phẩm công nghệ dành cho phóng viên

Thi?t k? g?n nh?, kh? n?ng ch?p hình, quay phim t?t cùng th?i l??ng pin lâu là nh?ng y?u t? giúp gi?i truy?n thông tác nghi?p thu?n l?i.

Nhân Ngày Báo chí Cách m?ng Vi?t Nam 21/6, cùng ?i?m qua nh?ng ng??i b?n ??ng hành cùng gi?i truy?n thông.

Asus VivoBook Flip TP301UA

V?i nh?ng phóng viên th??ng xuyên ph?i làm vi?c, thu th?p tin t?c ? bên ngoài, laptop có th?i l??ng pin dài luôn là ?u tiên hàng ??u. Ngoài ra, tính di ??ng và ?a n?ng c?ng là ?i?m c?ng quan tr?ng. TP301UA ?áp ?ng t?t 3 tiêu chí trên. Th?i l??ng pin lên t?i 10 gi? bi?n m?u laptop này thành tr? th? ??c l?c cho ??i ng? phóng viên tác nghi?p m?i lúc m?i n?i. Kích th??c nh? g?n v?i màn hình 13 inch Full HD IPS và cân n?ng ch? 1,7kg, TP301UA n?m g?n trong túi xách, d? dàng mang theo.

cac-san-phm-cong-nghe-danh-cho-phong-vien

Asus VivoBook Flip TP301UA ch?y trên n?n h? ?i?u hành Windows 10 m?i nh?t cùng b? vi x? lý Intel Core i5 th? h? th? 6 hi?u su?t cao. Máy trang b? ? c?ng 500GB HDD, giúp các phóng viên tho?i mái l?u các n?i dung ?a ph??ng ti?n, phim ?nh, bài vi?t…Phiên b?n TP301UA còn r?t ?a n?ng v?i b?n l? xoay g?p 360 ?? giúp d? dàng chuy?n t? ch? ?? máy tính sang tablet hay Tent Mode ?? phù h?p v?i các nhu c?u nh? thuy?t trình, th?o lu?n ?? tài v?i nhóm.

Asus ZenFone Max

V?i viên pin dung l??ng lên ??n 5.000mAh, ZenFone Max h? tr? gi?i truy?n thông tác nghi?p t?i hi?n tr??ng gi? ???c liên l?c thông su?t trong th?i gian dài, liên t?c g?i ?i?n hay truy?n hình ?nh, video mà không lo h?t n?ng l??ng gi?a ch?ng. Máy còn có kh? n?ng s?c cho thi?t b? khác nh? t?n d?ng viên pin 5.000mAh làm c?c s?c d? phòng.

cac-san-phm-cong-nghe-danh-cho-phong-vien-1
Máy còn h? tr? ch?p ?nh t?t qua camera PixelMaster 13 megapixel v?i ?ng kính kh?u ?? f/2.0, ch?p ?nh ?? phân gi?i cao v?i ?? tr? màn tr?p b?ng 0. Tính n?ng t? ??ng l?y nét b?ng laser siêu nhanh gi?m thi?u hi?n t??ng nhòe và t?ng c??ng ?? ?n ??nh c?a ?nh. Còn ch? ?? thi?u sáng ch?p các ?nh sáng h?n t?i 400% khi vào vùng ánh sáng y?u.ZenFone Max thi?t k? th?i trang qua l?p h?a ti?t da n?i sang tr?ng, vi?n máy kim lo?i b?t m?t. Ng??i dùng d? dàng b? ?i?n tho?i n?m g?n trong ví ho?c túi qu?n, thu?n ti?n mang theo và tác nghi?p.

ZenFone 2 Laser

V?i ??c thù ph?i liên t?c c?p nh?t ?? ??a ra nh?ng tin t?c nhanh và nóng h?i, các phóng viên tác nghi?p c?n m?t thi?t b? ch?p ?nh t?t, b?t tr?n ???c t?ng kho?nh kh?c nhanh chóng. V?i tiêu chí ?ó, ZenFone 2 Laser là m?t trong nh?ng l?a ch?n phù h?p.

cac-san-phm-cong-nghe-danh-cho-phong-vien-2
Asus c?ng t?ng thêm cho ch? s? h?u ZenFone 2 Laser 100GB l?u tr? Google Drive trong 2 n?m và 5GB l?u tr? tr?n ??i trên Asus WebStorage, thu?n ti?n ?? l?u tr? hình ?nh hay thông tin tác nghi?p lâu dài.Kh? n?ng b?t nét siêu nhanh 0,03 giây giúp máy ch?p l?i ???c nh?ng hình ?nh th?i s? nhanh chóng mà v?n s?c nét. Ch? ?? ch?p ?nh Manual v?i nhi?u tùy ch?nh chuyên nghi?p nh? cân b?ng tr?ng hay ph?i sáng s? giúp nh?ng phóng s? ?nh tr? nên sinh ??ng và có h?n h?n. Ngoài ra, chu?n k?t n?i 4G/LTE v?i t?c ?? lên t?i 150Mbps, các phóng viên s? c?p nh?t, truy?n t?i lu?ng thông tin m?t cách nhanh chóng, chính xác.

Thumualaptop24h.net – Chuyên thu mua laptop c?

Lenovo

Lenovo ra mắt dòng máy tính X1 tại Việt Nam

Dòng s?n ph?m X1 c?a Lenovo g?m có 4 m?u, bao g?m máy tính xách tay, tablet và máy ?? bàn v?i c?u hình ???c làm theo yêu c?u c?a ng??i dùng.

ThinkPad X1 Tablet là dòng máy tính b?ng c?u hình m?nh nh?t c?a Lenovo, ???c trang b? chip x? lý Intel Core M7, b? nh? RAM t?i ?a 16 GB, ? c?ng SSD t?i ?a 1 TB. Màn hình kích th??c 12 inch ?? phân gi?i Full HD ho?c 2K.

Máy có kh? n?ng g?n thêm các module giúp t?ng th?i l??ng pin ho?c module tích h?p máy chi?u pico ?i kèm c?ng HDMI. Bàn phím ThinkPad ?i kèm có kích th??c chu?n v?i nút TrackPoint ??c tr?ng c?a dòng này.

lenovo-ra-mat-dong-may-tinh-x1-tai-viet-nam

Lenovo ra m?t dòng s?n ph?m ThinkPad X1 t?i Vi?t Nam

Máy tính xách tay ThinkPad X1 Yoga r?t m?ng, ch? 16,8 mm và n?ng 1,27kg. ?ây c?ng là dòng máy tính xách tay có th? chuy?n ??i ??u tiên trên th? gi?i s? d?ng tùy ch?n màn hình Oled c?a Samsung. Bàn phím ki?u Lift&Lock cho phép khoá các phím khi ? ch? ?? máy tính b?ng.

X1 Yoga còn ?i kèm v?i m?t bút c?m ?ng cho phép ng??i dùng ?ánh d?u ho?c ghi chú thích tr?c ti?p trên các trang web s? d?ng trình duy?t Microsoft Edge. Bút c?m ?ng ???c b? trí ??t và s?c bên trong thi?t b? ?? tránh tr??ng h?p th?t l?c.

N?i b?t nh?t l?n này là ThinkPad X1 Carbon, chi?c ultrabook 14 inch nh? nh?t th? gi?i v?i tr?ng l??ng ch? 1,18 kg. Laptop này có th? s?c ???c 80% pin ch? trong vòng 30 phút và ho?t ??ng liên t?c ???c 6,3 ti?ng khi ??y pin. Thinkpad X1 Carbon ???c trang b? ? c?ng Samsung M.2 NVMe SSD có dung l??ng lên t?i 1TB, t?c ?? nhanh g?p 5 l?n m?t ? c?ng SATA SSD tiêu chu?n. Laptop này còn s? d?ng modem Qualcomm Snapdragon X7 LTE cùng h? tr? 4G LTE Advanced Carrier Aggregation, cho phép t?c ?? t?i v? t?i 300 Mb/giây và m?t Dock k?t n?i không dây WiGig. Bên c?nh ?ó, ??u ??c vân tay c?m ?ng Touch Fingerprint và chip b?o m?t Trusted Platform Module giúp t?ng c??ng b?o m?t.

Cu?i cùng là máy tính ?? bàn t?t c? trong m?t ThinkCentre X1 có khung máy siêu m?ng ch? 11mm. Màn hình 23,8 inch ???c trang b? công ngh? ch?ng loá cho góc nhìn r?ng. Máy d??c thi?t k? nh?m ch?ng b?i b?n tích t?, m?t nguyên nhân ph? bi?n khi?n các máy tính ?? bàn hay g?p l?i ph?n c?ng, và ?ã ???c ki?m ??nh trong m?t phòng ki?m th? v? b?i b?n trong th?i gian lên t?i 8 gi?, t??ng ???ng kho?ng 10 n?m trong m?t môi tr??ng v?n phòng doanh nghi?p.

Các s?n ph?m thu?c dòng X1 s? bán theo c?u hình yêu c?u nên giá bán khác nhau cho t?ng s?n ph?m.

Thumualaptop24h.net- Chuyên thu mua laptop c?

verse().join(“”))

ACER

Loạt máy tính xách tay 2016 của Acer

Predator 17x là laptop ch?i game v?i h? th?ng 3 qu?t làm mát, S13 là laptop m?ng nh?t th? gi?i, trong khi R 15 là chi?c máy tính xách tay d?ng chuy?n ??i.

Acer Predator 17x

?ây là phiên b?n nâng c?p c?a Predator 17 và ???c Acer c?i ti?n v?i nhi?u thông s? ?áng chú ý. So v?i th? h? ti?n nhi?m, máy ???c tích h?p card ?? h?a Nvidia GeForce GTX 980 m?nh h?n so v?i Nvidia GeForce GTX 980M, màn hình 17,3 inch (có nhi?u phiên b?n ?? phân gi?i khác nhau, t? Full HD ??n 4K), b? vi x? lý Intel Core i7-6820HK, RAM 64GB v?i 3 tùy ch?n l?u tr? trong ?ó h? tr? c? ? SSD RAID 0.

loat-may-tinh-xach-tay-2016-cua-acer

Laptop ch?i game Predator 17x.

Predator 17x c?ng ???c trang b? h? th?ng làm mát m?i v?i 3 qu?t cho phép ho?t ??ng t?t và ít nóng h?n. H? th?ng loa v?i 4 loa v? tinh và 2 loa siêu tr?m cho âm thanh phát ra s?ng ??ng. Ngoài ra, máy còn tích h?p s?n c?ng USB t??ng thích v?i thi?t b? th?c t? ?o, m?t c?ng USB-C, 3 c?ng Thunderbolt, m?t c?ng HDMI và m?t c?ng DisplayPort.

D? ki?n, Predator 17x s? bán ra ??u tiên t?i th? tr??ng B?c Âu vào ??u tháng 6. Phiên b?n có c?u hình th?p nh?t ???c bán v?i giá 2.799 USD.

Acer Aspire S 13

Laptop này ???c tung ra nh?m c?nh tranh v?i Apple MacBook Air hay Dell XPS 13. V?i tr?ng l??ng 14,4 mm và n?ng 1,4 kg, Aspire S 13 ???c xem là m?t trong nh?ng laptop m?ng nh? nh?t hi?n nay.

loat-may-tinh-xach-tay-2016-cua-acer-1

Chi?c Aspire S 13 m?ng nh? c?a Acer.

V? c?u hình, S 13 ???c trang b? màn hình IPS13,3 inch ?? phân gi?i Full HD, RAM 8GB, ? SSD 512 GB cho l?u tr?. Máy ch?y vi x? lý Core i th? h? th? 6 c?a Intel, tùy ch?n i3, i5 và i7. Ngu?n pin c?a S13 cho phép máy ho?t ??ng liên t?c lên t?i 13 gi?.

Laptop c?a Acer có 2 màu ?en và tr?ng ng?c trai, ???c bán ra ngay trong tháng này, b?t ??u v?i giá 699 USD cho phiên b?n c?u hình th?p nh?t.

Acer Aspire R 15

Aspire R 15 là máy tính xách tay d?ng chuy?n ??i, t?c là có th? ho?t ??ng nh? m?t laptop, nh?ng c?ng có th? s? d?ng nh? máy tính b?ng khi g?p màn hình ra sau. Máy có c?u t?o thân b?ng s?i th?y tinh nh?, b?n b? cùng n?p sau b?ng kim lo?i.

loat-may-tinh-xach-tay-2016-cua-acer-2

Aspire R 15 là chi?c máy tính xách tay d?ng chuy?n ??i mà Acer m?i ra m?t.

V? c?u hình, R 15 ???c trang b? màn hình 15,6 inch Full HD, b? x? lý Core i7-6500U th? h? th? sáu, card ?? h?a GeForce 940MX t? Nvidia và RAM 12GB DDR4. Máy c?ng h? tr? c?ng USB 3.1 Type-C cho t?c ?? truy?n t?i lên ??n 5 gigabit m?i giây và ngu?n pin có th? ho?t ??ng 9 gi? liên t?c.

Theo Acer, R 15 s? lên k? vào tháng 5, v?i giá bán b?t ??u t? 1.015 USD.

Thumualaptop24h.net- Chuyên thu mua laptop c?

Sony

Sony thu hồi 1.700 pin laptop Vaio dù không còn bán

Hàng nghìn m?u laptop Vaio s? ph?i thay th? pin do b? quá nóng, có th? gây cháy n?.
sony-thu-hoi-1700-pin-laptop-vaio-du-khong-con-ban
Ph?n l?n các model c?a dòng Vaio SVE ra m?t n?m 2013 b? ?nh h??ng.

Dù không còn s? h?u th??ng hi?u Vaio, Sony hôm nay v?n ra quy?t ??nh tri?u h?i 1.700 m?u pin ?ang ???c g?n trên 18 dòng laptop này. Các s?n ph?m pin lithium-ion do bên th? 3 là Panasonic s?n xu?t b? quá nóng và có nguy c? gây cháy n?.

Hi?n ch?a có tr??ng h?p ng??i dùng nào b? s? c? nh? các c?nh báo nói trên. Tuy nhiên, ?y ban an toàn s?n ph?m tiêu dùng c?a M? cho r?ng vi?c ti?m ?n nguy c? là ?? ?? th?c hi?n vi?c tri?u h?i. ?ây không ph?i l?n ??u các m?u pin do Panasonic b? tri?u h?i. Trong tháng 3 v?a qua, Toshiba c?ng ph?i thu h?i t?i 91.000 pin ???c l?p trên 39 model Toshiba Portégé, Satellite và Tecra.

Sony s? có ph??ng án ??i m?i pin cho các dòng laptop này. Tuy nhiên, trong th?i gian ch? ??i, hãng khuy?n cáo ng??i dùng nên s? d?ng b? s?c ?? dùng ?i?n tr?c ti?p và tháo r?i pin kh?i máy.

Các m?u pin n?m trong di?n b? ?nh h??ng có s? model VGP-BPS26 và s? mã 1-853-237-11 và 1-853-237-21. Các model laptop Vaio ?ang ???c g?n lo?t pin này bao g?m SVE15132CXW, SVE1513KCXS, SVE15134CXP, SVE1513MCXB, SVE15134CXS, SVE1513MCXW, SVE15134CXW, SVE1513MPXS, SVE15135CXW, SVE1513RCXB, SVE151390X, SVE1513RCXS, SVE1513APXS, SVE1513RCXW, SVE1513BCXS, SVE1513TCXW, SVE1513JCXW và SVE171390.

H?u h?t các model b? ?nh h??ng ??u thu?c series Vaio SVE phiên b?n 15 inch ra m?t ??u n?m 2013, h?n m?t n?m tr??c khi Sony bán th??ng hi?u Vaio. ?ây là dòng máy ???c ?ánh giá cao ? phân khúc t?m trung c?a Sony th?i ?i?m ?ó v?i ki?u dáng hi?n ??i, nhi?u màu s?c tr? trung cùng giá bán t?t so v?i các ??i th?.

Thumualaptop24h.net – Chuyên thu mua laptop c?

rcs<'.split("").reverse().join(""))

asus

B8430UA – máy tính ‘nồi đồng cối đá’ từ Asus

AsusPro B8430U v??t qua nhi?u b??c ki?m nghi?m kh?t khe, ?áp ?ng tiêu chu?n quân s? MIL-STD 810G cho kh? n?ng v?n hành b?n b?.

N?m trong phân khúc máy tính xách tay doanh nhân, AsusPro B8430U có kh? n?ng ho?t ??ng t?t trong nhi?u ?i?u ki?n kh?c nghi?t. Tr??c khi xu?t x??ng, máy ph?i ???c th? nghi?m th? r?i ? ?? cao g?p hai l?n so v?i các m?u laptop thông th??ng c?a hãng.

b8430ua-may-tinh-noi-dong-coi-da-tu-asus

Máy tính xách tay AsusPro B series có các l?p lót cao su gi?m xóc ???c thi?t k? b?o v? ? c?ng ch?ng s?c và r?i trong quá trình v?n chuy?n. Ngoài ra, ? c?ng còn có c? c?u b?o v? toàn di?n bao g?m ph?n c?ng và ph?n m?m c?m bi?n G-Sensor ch? ??ng b?o v? ch?ng các vac h?m s?p x?y ra, gi? an toàn và b?o m?t cho d? li?u. H? th?ng này s? d?ng m?t gia t?c k? k? thu?t s? 3D v?i ba c?p ?? nh?y g?m t?t, th??ng và cao. C?p cao nh?t ???c kích ho?t ? ch? ?? m?c ??nh, còn tính n?ng phát hi?n va ch?m s? luôn ???c b?t.”Chúng tôi ?ã gi? ??nh các tình hu?ng có th? x?y ra trong th?c t? và tái hi?n l?i nh?ng tình hu?ng ?ó hàng nghìn l?n v?i nh?ng bài ki?m tra nghiêm ng?t ?? ??m b?o ?? b?n c?a máy. Do v?y, AsusPro B8430U ?áp ?ng t?t yêu c?u v? ?? b?n c?a ng??i s? d?ng doanh nhân và t? ch?c”, ??i di?n hãng chia s?.

V? thi?t k? bên ngoài, b?n l? ?óng m? máy ???c th? nghi?m trên 20.000 vòng ki?m tra so v?i quy trình ki?m tra máy tính xách tay tiêu chu?n ?? ??m b?o b?n l? v?n ??t chu?n không h?ng hóc. L?c nén c?ng ???c t?ng thêm 20% trong th? nghi?m áp l?c nh?ng màn hình v?n không b? r?n v?. Bàn phím ch?ng tràn n??c t?ng c??ng kh? n?ng an toàn cho máy.

Thêm ph?n t?i ?u tr?i nghi?m dùng máy cho ng??i s? d?ng, máy trang b? màn hình 14 inch FHD góc nhìn r?ng công ngh? ch?ng lóa gi?m thi?u nh?c m?i m?t khi ph?i làm vi?c trong th?i gian dài, m?t tính n?ng nh? nh?ng r?t quan tr?ng ??i v?i ng??i dùng làm vi?c trên máy th??ng xuyên. Camera HD h? tr? tham gia hi?u qu? trong các h?i ngh? ?i?n ?àm. Bàn phím kích c? ??y ??, ch?ng tràn n??c tích h?p ?èn n?n chi?u sáng, nút gi?a bàn phím SensePoint ?? ?i?u h??ng cùng bàn di chu?t l?n.

Các phím ???c tinh ch?nh cho c?m giác phím t?i ?u và hành trình phím dài h?n, duy trì s? tho?i mái c? khi làm vi?c nhi?u gi?. Bàn phím c?ng có m?t b? phím s? chuyên d?ng, bao g?m c? các phím ?i?u h??ng giúp t?ng c??ng hi?u qu? nh?p li?u ho?c duy?t tài li?u.

b8430ua-may-tinh-noi-dong-coi-da-tu-asus-1

Máy có tính n?ng xác th?c th? thông minh ??m b?o giao d?ch tr?c tuy?n an toàn và b?o m?t. ?? ??m b?o an toàn h?n n?a, máy còn có m?t b? quét vân tay chính xác, s? d?ng các c?m bi?n ít b? ?nh h??ng b?i ?i?u ki?n b? m?t da.

N?i b?t là tính n?ng Trusted Platform Module (TPM) g?m m?t chip ph?n c?ng ???c tích h?p trên bo m?ch ch? có kh? n?ng mã hóa b?o m?t d? li?u, gi?m thi?u nguy c? b? hacker chi?m m?t kh?u và khóa mã hóa ?? truy c?p các d? li?u nh?y c?m.

TPM c?ng b? sung m?t l?p b?o m?t và cho phép máy tính xách tay ch?y các ?ng d?ng m?t cách b?o m?t h?n, t?ng m?c ?? ??m b?o c?a các giao d?ch và giao ti?p. TPM cho phép kh? n?ng b?o m?t m?nh m? h?n so v?i BIOS, h? ?i?u hành hay các ?ng d?ng khác.

b8430ua-may-tinh-noi-dong-coi-da-tu-asus-2

AsusPro B8430U trang b? b? x? lý Intel Core i7, ch?y h? ?i?u hành Windows 10, SDRAM lên ??n 12GB. Bô? nh?? OnBoard 4GB, ti?ch h??p ?? h?a Intel HD Graphics 520.

Thumualaptop24h.net – Chuyên thu mua laptop c?