Posts

asus

B8430UA – máy tính ‘nồi đồng cối đá’ từ Asus

AsusPro B8430U v??t qua nhi?u b??c ki?m nghi?m kh?t khe, ?áp ?ng tiêu chu?n quân s? MIL-STD 810G cho kh? n?ng v?n hành b?n b?.

N?m trong phân khúc máy tính xách tay doanh nhân, AsusPro B8430U có kh? n?ng ho?t ??ng t?t trong nhi?u ?i?u ki?n kh?c nghi?t. Tr??c khi xu?t x??ng, máy ph?i ???c th? nghi?m th? r?i ? ?? cao g?p hai l?n so v?i các m?u laptop thông th??ng c?a hãng.

b8430ua-may-tinh-noi-dong-coi-da-tu-asus

Máy tính xách tay AsusPro B series có các l?p lót cao su gi?m xóc ???c thi?t k? b?o v? ? c?ng ch?ng s?c và r?i trong quá trình v?n chuy?n. Ngoài ra, ? c?ng còn có c? c?u b?o v? toàn di?n bao g?m ph?n c?ng và ph?n m?m c?m bi?n G-Sensor ch? ??ng b?o v? ch?ng các vac h?m s?p x?y ra, gi? an toàn và b?o m?t cho d? li?u. H? th?ng này s? d?ng m?t gia t?c k? k? thu?t s? 3D v?i ba c?p ?? nh?y g?m t?t, th??ng và cao. C?p cao nh?t ???c kích ho?t ? ch? ?? m?c ??nh, còn tính n?ng phát hi?n va ch?m s? luôn ???c b?t.”Chúng tôi ?ã gi? ??nh các tình hu?ng có th? x?y ra trong th?c t? và tái hi?n l?i nh?ng tình hu?ng ?ó hàng nghìn l?n v?i nh?ng bài ki?m tra nghiêm ng?t ?? ??m b?o ?? b?n c?a máy. Do v?y, AsusPro B8430U ?áp ?ng t?t yêu c?u v? ?? b?n c?a ng??i s? d?ng doanh nhân và t? ch?c”, ??i di?n hãng chia s?.

V? thi?t k? bên ngoài, b?n l? ?óng m? máy ???c th? nghi?m trên 20.000 vòng ki?m tra so v?i quy trình ki?m tra máy tính xách tay tiêu chu?n ?? ??m b?o b?n l? v?n ??t chu?n không h?ng hóc. L?c nén c?ng ???c t?ng thêm 20% trong th? nghi?m áp l?c nh?ng màn hình v?n không b? r?n v?. Bàn phím ch?ng tràn n??c t?ng c??ng kh? n?ng an toàn cho máy.

Thêm ph?n t?i ?u tr?i nghi?m dùng máy cho ng??i s? d?ng, máy trang b? màn hình 14 inch FHD góc nhìn r?ng công ngh? ch?ng lóa gi?m thi?u nh?c m?i m?t khi ph?i làm vi?c trong th?i gian dài, m?t tính n?ng nh? nh?ng r?t quan tr?ng ??i v?i ng??i dùng làm vi?c trên máy th??ng xuyên. Camera HD h? tr? tham gia hi?u qu? trong các h?i ngh? ?i?n ?àm. Bàn phím kích c? ??y ??, ch?ng tràn n??c tích h?p ?èn n?n chi?u sáng, nút gi?a bàn phím SensePoint ?? ?i?u h??ng cùng bàn di chu?t l?n.

Các phím ???c tinh ch?nh cho c?m giác phím t?i ?u và hành trình phím dài h?n, duy trì s? tho?i mái c? khi làm vi?c nhi?u gi?. Bàn phím c?ng có m?t b? phím s? chuyên d?ng, bao g?m c? các phím ?i?u h??ng giúp t?ng c??ng hi?u qu? nh?p li?u ho?c duy?t tài li?u.

b8430ua-may-tinh-noi-dong-coi-da-tu-asus-1

Máy có tính n?ng xác th?c th? thông minh ??m b?o giao d?ch tr?c tuy?n an toàn và b?o m?t. ?? ??m b?o an toàn h?n n?a, máy còn có m?t b? quét vân tay chính xác, s? d?ng các c?m bi?n ít b? ?nh h??ng b?i ?i?u ki?n b? m?t da.

N?i b?t là tính n?ng Trusted Platform Module (TPM) g?m m?t chip ph?n c?ng ???c tích h?p trên bo m?ch ch? có kh? n?ng mã hóa b?o m?t d? li?u, gi?m thi?u nguy c? b? hacker chi?m m?t kh?u và khóa mã hóa ?? truy c?p các d? li?u nh?y c?m.

TPM c?ng b? sung m?t l?p b?o m?t và cho phép máy tính xách tay ch?y các ?ng d?ng m?t cách b?o m?t h?n, t?ng m?c ?? ??m b?o c?a các giao d?ch và giao ti?p. TPM cho phép kh? n?ng b?o m?t m?nh m? h?n so v?i BIOS, h? ?i?u hành hay các ?ng d?ng khác.

b8430ua-may-tinh-noi-dong-coi-da-tu-asus-2

AsusPro B8430U trang b? b? x? lý Intel Core i7, ch?y h? ?i?u hành Windows 10, SDRAM lên ??n 12GB. Bô? nh?? OnBoard 4GB, ti?ch h??p ?? h?a Intel HD Graphics 520.

Thumualaptop24h.net – Chuyên thu mua laptop c?