Posts

phong-vien

Các sản phẩm công nghệ dành cho phóng viên

Thi?t k? g?n nh?, kh? n?ng ch?p hình, quay phim t?t cùng th?i l??ng pin lâu là nh?ng y?u t? giúp gi?i truy?n thông tác nghi?p thu?n l?i.

Nhân Ngày Báo chí Cách m?ng Vi?t Nam 21/6, cùng ?i?m qua nh?ng ng??i b?n ??ng hành cùng gi?i truy?n thông.

Asus VivoBook Flip TP301UA

V?i nh?ng phóng viên th??ng xuyên ph?i làm vi?c, thu th?p tin t?c ? bên ngoài, laptop có th?i l??ng pin dài luôn là ?u tiên hàng ??u. Ngoài ra, tính di ??ng và ?a n?ng c?ng là ?i?m c?ng quan tr?ng. TP301UA ?áp ?ng t?t 3 tiêu chí trên. Th?i l??ng pin lên t?i 10 gi? bi?n m?u laptop này thành tr? th? ??c l?c cho ??i ng? phóng viên tác nghi?p m?i lúc m?i n?i. Kích th??c nh? g?n v?i màn hình 13 inch Full HD IPS và cân n?ng ch? 1,7kg, TP301UA n?m g?n trong túi xách, d? dàng mang theo.

cac-san-phm-cong-nghe-danh-cho-phong-vien

Asus VivoBook Flip TP301UA ch?y trên n?n h? ?i?u hành Windows 10 m?i nh?t cùng b? vi x? lý Intel Core i5 th? h? th? 6 hi?u su?t cao. Máy trang b? ? c?ng 500GB HDD, giúp các phóng viên tho?i mái l?u các n?i dung ?a ph??ng ti?n, phim ?nh, bài vi?t…Phiên b?n TP301UA còn r?t ?a n?ng v?i b?n l? xoay g?p 360 ?? giúp d? dàng chuy?n t? ch? ?? máy tính sang tablet hay Tent Mode ?? phù h?p v?i các nhu c?u nh? thuy?t trình, th?o lu?n ?? tài v?i nhóm.

Asus ZenFone Max

V?i viên pin dung l??ng lên ??n 5.000mAh, ZenFone Max h? tr? gi?i truy?n thông tác nghi?p t?i hi?n tr??ng gi? ???c liên l?c thông su?t trong th?i gian dài, liên t?c g?i ?i?n hay truy?n hình ?nh, video mà không lo h?t n?ng l??ng gi?a ch?ng. Máy còn có kh? n?ng s?c cho thi?t b? khác nh? t?n d?ng viên pin 5.000mAh làm c?c s?c d? phòng.

cac-san-phm-cong-nghe-danh-cho-phong-vien-1
Máy còn h? tr? ch?p ?nh t?t qua camera PixelMaster 13 megapixel v?i ?ng kính kh?u ?? f/2.0, ch?p ?nh ?? phân gi?i cao v?i ?? tr? màn tr?p b?ng 0. Tính n?ng t? ??ng l?y nét b?ng laser siêu nhanh gi?m thi?u hi?n t??ng nhòe và t?ng c??ng ?? ?n ??nh c?a ?nh. Còn ch? ?? thi?u sáng ch?p các ?nh sáng h?n t?i 400% khi vào vùng ánh sáng y?u.ZenFone Max thi?t k? th?i trang qua l?p h?a ti?t da n?i sang tr?ng, vi?n máy kim lo?i b?t m?t. Ng??i dùng d? dàng b? ?i?n tho?i n?m g?n trong ví ho?c túi qu?n, thu?n ti?n mang theo và tác nghi?p.

ZenFone 2 Laser

V?i ??c thù ph?i liên t?c c?p nh?t ?? ??a ra nh?ng tin t?c nhanh và nóng h?i, các phóng viên tác nghi?p c?n m?t thi?t b? ch?p ?nh t?t, b?t tr?n ???c t?ng kho?nh kh?c nhanh chóng. V?i tiêu chí ?ó, ZenFone 2 Laser là m?t trong nh?ng l?a ch?n phù h?p.

cac-san-phm-cong-nghe-danh-cho-phong-vien-2
Asus c?ng t?ng thêm cho ch? s? h?u ZenFone 2 Laser 100GB l?u tr? Google Drive trong 2 n?m và 5GB l?u tr? tr?n ??i trên Asus WebStorage, thu?n ti?n ?? l?u tr? hình ?nh hay thông tin tác nghi?p lâu dài.Kh? n?ng b?t nét siêu nhanh 0,03 giây giúp máy ch?p l?i ???c nh?ng hình ?nh th?i s? nhanh chóng mà v?n s?c nét. Ch? ?? ch?p ?nh Manual v?i nhi?u tùy ch?nh chuyên nghi?p nh? cân b?ng tr?ng hay ph?i sáng s? giúp nh?ng phóng s? ?nh tr? nên sinh ??ng và có h?n h?n. Ngoài ra, chu?n k?t n?i 4G/LTE v?i t?c ?? lên t?i 150Mbps, các phóng viên s? c?p nh?t, truy?n t?i lu?ng thông tin m?t cách nhanh chóng, chính xác.

Thumualaptop24h.net – Chuyên thu mua laptop c?

asus

B8430UA – máy tính ‘nồi đồng cối đá’ từ Asus

AsusPro B8430U v??t qua nhi?u b??c ki?m nghi?m kh?t khe, ?áp ?ng tiêu chu?n quân s? MIL-STD 810G cho kh? n?ng v?n hành b?n b?.

N?m trong phân khúc máy tính xách tay doanh nhân, AsusPro B8430U có kh? n?ng ho?t ??ng t?t trong nhi?u ?i?u ki?n kh?c nghi?t. Tr??c khi xu?t x??ng, máy ph?i ???c th? nghi?m th? r?i ? ?? cao g?p hai l?n so v?i các m?u laptop thông th??ng c?a hãng.

b8430ua-may-tinh-noi-dong-coi-da-tu-asus

Máy tính xách tay AsusPro B series có các l?p lót cao su gi?m xóc ???c thi?t k? b?o v? ? c?ng ch?ng s?c và r?i trong quá trình v?n chuy?n. Ngoài ra, ? c?ng còn có c? c?u b?o v? toàn di?n bao g?m ph?n c?ng và ph?n m?m c?m bi?n G-Sensor ch? ??ng b?o v? ch?ng các vac h?m s?p x?y ra, gi? an toàn và b?o m?t cho d? li?u. H? th?ng này s? d?ng m?t gia t?c k? k? thu?t s? 3D v?i ba c?p ?? nh?y g?m t?t, th??ng và cao. C?p cao nh?t ???c kích ho?t ? ch? ?? m?c ??nh, còn tính n?ng phát hi?n va ch?m s? luôn ???c b?t.”Chúng tôi ?ã gi? ??nh các tình hu?ng có th? x?y ra trong th?c t? và tái hi?n l?i nh?ng tình hu?ng ?ó hàng nghìn l?n v?i nh?ng bài ki?m tra nghiêm ng?t ?? ??m b?o ?? b?n c?a máy. Do v?y, AsusPro B8430U ?áp ?ng t?t yêu c?u v? ?? b?n c?a ng??i s? d?ng doanh nhân và t? ch?c”, ??i di?n hãng chia s?.

V? thi?t k? bên ngoài, b?n l? ?óng m? máy ???c th? nghi?m trên 20.000 vòng ki?m tra so v?i quy trình ki?m tra máy tính xách tay tiêu chu?n ?? ??m b?o b?n l? v?n ??t chu?n không h?ng hóc. L?c nén c?ng ???c t?ng thêm 20% trong th? nghi?m áp l?c nh?ng màn hình v?n không b? r?n v?. Bàn phím ch?ng tràn n??c t?ng c??ng kh? n?ng an toàn cho máy.

Thêm ph?n t?i ?u tr?i nghi?m dùng máy cho ng??i s? d?ng, máy trang b? màn hình 14 inch FHD góc nhìn r?ng công ngh? ch?ng lóa gi?m thi?u nh?c m?i m?t khi ph?i làm vi?c trong th?i gian dài, m?t tính n?ng nh? nh?ng r?t quan tr?ng ??i v?i ng??i dùng làm vi?c trên máy th??ng xuyên. Camera HD h? tr? tham gia hi?u qu? trong các h?i ngh? ?i?n ?àm. Bàn phím kích c? ??y ??, ch?ng tràn n??c tích h?p ?èn n?n chi?u sáng, nút gi?a bàn phím SensePoint ?? ?i?u h??ng cùng bàn di chu?t l?n.

Các phím ???c tinh ch?nh cho c?m giác phím t?i ?u và hành trình phím dài h?n, duy trì s? tho?i mái c? khi làm vi?c nhi?u gi?. Bàn phím c?ng có m?t b? phím s? chuyên d?ng, bao g?m c? các phím ?i?u h??ng giúp t?ng c??ng hi?u qu? nh?p li?u ho?c duy?t tài li?u.

b8430ua-may-tinh-noi-dong-coi-da-tu-asus-1

Máy có tính n?ng xác th?c th? thông minh ??m b?o giao d?ch tr?c tuy?n an toàn và b?o m?t. ?? ??m b?o an toàn h?n n?a, máy còn có m?t b? quét vân tay chính xác, s? d?ng các c?m bi?n ít b? ?nh h??ng b?i ?i?u ki?n b? m?t da.

N?i b?t là tính n?ng Trusted Platform Module (TPM) g?m m?t chip ph?n c?ng ???c tích h?p trên bo m?ch ch? có kh? n?ng mã hóa b?o m?t d? li?u, gi?m thi?u nguy c? b? hacker chi?m m?t kh?u và khóa mã hóa ?? truy c?p các d? li?u nh?y c?m.

TPM c?ng b? sung m?t l?p b?o m?t và cho phép máy tính xách tay ch?y các ?ng d?ng m?t cách b?o m?t h?n, t?ng m?c ?? ??m b?o c?a các giao d?ch và giao ti?p. TPM cho phép kh? n?ng b?o m?t m?nh m? h?n so v?i BIOS, h? ?i?u hành hay các ?ng d?ng khác.

b8430ua-may-tinh-noi-dong-coi-da-tu-asus-2

AsusPro B8430U trang b? b? x? lý Intel Core i7, ch?y h? ?i?u hành Windows 10, SDRAM lên ??n 12GB. Bô? nh?? OnBoard 4GB, ti?ch h??p ?? h?a Intel HD Graphics 520.

Thumualaptop24h.net – Chuyên thu mua laptop c?