phong-vien

Các sản phẩm công nghệ dành cho phóng viên

Thi?t k? g?n nh?, kh? n?ng ch?p hình, quay phim t?t cùng th?i l??ng pin lâu là nh?ng y?u t? giúp gi?i truy?n thông tác nghi?p thu?n l?i.

Nhân Ngày Báo chí Cách m?ng Vi?t Nam 21/6, cùng ?i?m qua nh?ng ng??i b?n ??ng hành cùng gi?i truy?n thông.

Asus VivoBook Flip TP301UA

V?i nh?ng phóng viên th??ng xuyên ph?i làm vi?c, thu th?p tin t?c ? bên ngoài, laptop có th?i l??ng pin dài luôn là ?u tiên hàng ??u. Ngoài ra, tính di ??ng và ?a n?ng c?ng là ?i?m c?ng quan tr?ng. TP301UA ?áp ?ng t?t 3 tiêu chí trên. Th?i l??ng pin lên t?i 10 gi? bi?n m?u laptop này thành tr? th? ??c l?c cho ??i ng? phóng viên tác nghi?p m?i lúc m?i n?i. Kích th??c nh? g?n v?i màn hình 13 inch Full HD IPS và cân n?ng ch? 1,7kg, TP301UA n?m g?n trong túi xách, d? dàng mang theo.

cac-san-phm-cong-nghe-danh-cho-phong-vien

Asus VivoBook Flip TP301UA ch?y trên n?n h? ?i?u hành Windows 10 m?i nh?t cùng b? vi x? lý Intel Core i5 th? h? th? 6 hi?u su?t cao. Máy trang b? ? c?ng 500GB HDD, giúp các phóng viên tho?i mái l?u các n?i dung ?a ph??ng ti?n, phim ?nh, bài vi?t…Phiên b?n TP301UA còn r?t ?a n?ng v?i b?n l? xoay g?p 360 ?? giúp d? dàng chuy?n t? ch? ?? máy tính sang tablet hay Tent Mode ?? phù h?p v?i các nhu c?u nh? thuy?t trình, th?o lu?n ?? tài v?i nhóm.

Asus ZenFone Max

V?i viên pin dung l??ng lên ??n 5.000mAh, ZenFone Max h? tr? gi?i truy?n thông tác nghi?p t?i hi?n tr??ng gi? ???c liên l?c thông su?t trong th?i gian dài, liên t?c g?i ?i?n hay truy?n hình ?nh, video mà không lo h?t n?ng l??ng gi?a ch?ng. Máy còn có kh? n?ng s?c cho thi?t b? khác nh? t?n d?ng viên pin 5.000mAh làm c?c s?c d? phòng.

cac-san-phm-cong-nghe-danh-cho-phong-vien-1
Máy còn h? tr? ch?p ?nh t?t qua camera PixelMaster 13 megapixel v?i ?ng kính kh?u ?? f/2.0, ch?p ?nh ?? phân gi?i cao v?i ?? tr? màn tr?p b?ng 0. Tính n?ng t? ??ng l?y nét b?ng laser siêu nhanh gi?m thi?u hi?n t??ng nhòe và t?ng c??ng ?? ?n ??nh c?a ?nh. Còn ch? ?? thi?u sáng ch?p các ?nh sáng h?n t?i 400% khi vào vùng ánh sáng y?u.ZenFone Max thi?t k? th?i trang qua l?p h?a ti?t da n?i sang tr?ng, vi?n máy kim lo?i b?t m?t. Ng??i dùng d? dàng b? ?i?n tho?i n?m g?n trong ví ho?c túi qu?n, thu?n ti?n mang theo và tác nghi?p.

ZenFone 2 Laser

V?i ??c thù ph?i liên t?c c?p nh?t ?? ??a ra nh?ng tin t?c nhanh và nóng h?i, các phóng viên tác nghi?p c?n m?t thi?t b? ch?p ?nh t?t, b?t tr?n ???c t?ng kho?nh kh?c nhanh chóng. V?i tiêu chí ?ó, ZenFone 2 Laser là m?t trong nh?ng l?a ch?n phù h?p.

cac-san-phm-cong-nghe-danh-cho-phong-vien-2
Asus c?ng t?ng thêm cho ch? s? h?u ZenFone 2 Laser 100GB l?u tr? Google Drive trong 2 n?m và 5GB l?u tr? tr?n ??i trên Asus WebStorage, thu?n ti?n ?? l?u tr? hình ?nh hay thông tin tác nghi?p lâu dài.Kh? n?ng b?t nét siêu nhanh 0,03 giây giúp máy ch?p l?i ???c nh?ng hình ?nh th?i s? nhanh chóng mà v?n s?c nét. Ch? ?? ch?p ?nh Manual v?i nhi?u tùy ch?nh chuyên nghi?p nh? cân b?ng tr?ng hay ph?i sáng s? giúp nh?ng phóng s? ?nh tr? nên sinh ??ng và có h?n h?n. Ngoài ra, chu?n k?t n?i 4G/LTE v?i t?c ?? lên t?i 150Mbps, các phóng viên s? c?p nh?t, truy?n t?i lu?ng thông tin m?t cách nhanh chóng, chính xác.

Thumualaptop24h.net – Chuyên thu mua laptop c?